Pages

Sunday, October 28, 2012

Magical worlds in water colors. Magische werelden in aquarel.

Got the second book by Stephanie Pui-Mun Law! This one is called Dreamscapes: myth and magic. I love these books, there is so much to see and learn! 

Het tweede boek van Stephanie Pui-Mun Law is binnen! De titel is: Dreamscapes: myth and magic. Ik ben gek op die boeken, want er staat zoveel in om te bekijken en uit te proberen!


Tree spirits have their own chapter and it is very inspiring to go out and photograph trees this autumn and then look for the spirit who lives there.

Boomgeesten hebben een heel hoofdstuk in dit boek en het is heel inspirerend om er deze herfst met je fototoestel op uit te gaan en bomen te fotograferen om dan vervolgens naar de geest op zoek te gaan die daar huist.

The water colors are so perfect, it can be a bit daunting to want to make such works of art.

De aquarellen zijn zo perfect dat het wel een beetje ontmoedigend is om zoiets te willen evenaren.

 The one above is an exercise from the first book: an under water world.

Hierboven een oefening uit het eerste boek: een onderwaterwereld.

A tree spirit.
Een boomgeest.

Saturday, October 20, 2012

Tutorial: needle tatted covered stone. Werkbeschrijving: steen met naaldfrivolité

Since I found out how to cover a stone with tatting, I've made some more. It is fun to do and very fast. So I thought perhaps some of you are interested in how to do this, or at least to see how I do it. There are ofcourse many other ways and possibilities. So here is my way. Have fun.

Sinds ik heb uitgedokterd hoe je een steen kunt bekleden met naaldfrivolité heb ik er een paar gemaakt. Het is een leuk en snel werkje. Daarom dacht ik dat er misschien wel belangstelling is voor een werkbeschrijving. Dit is natuurlijk mijn methode, er zullen er vele zijn. Veel plezier.


A tutorial in photo's on how to cover a stone with needle tatting. You can also use shuttles (the stone in black I did with shuttles), but I think a needle is easier in this case.

Een werkbeschrijving met foto's hoe je een steen kunt bekleden met naaldfrivolité. Met spoeltjes gaat het ook (de zwarte heb ik met spoeltjes gedaan), maar ik denk dat het met de naald makkelijker is.


You will need the following: tatting needle (#5), thread (#10), a stone (4 cm. or approx. 1,5 inch), embroidery needle, scissors. If you have a larger stone you can use thicker thread and a thicker needle, ofcourse.

Je hebt het volgende nodig: frivoliténaald (#5), garen (#10), een steen (4 cm.), borduurnaald, schaar. Als je een grotere steen hebt zou je de maat van de naald en de dikte van het garen kunnen aanpassen.Make a ring: 1-2-2-2-2-2-2-2-1 (8 picots)

Maak een ring: 1-2-2-2-2-2-2-2-1 (8 picots)


Take a thread of approx. 1 meter. Next round: Ring 2 ds + (picot central ring) 2ds  close, leave a stretch of bare thread of approx. 1 cm. (make not all the stretches equal). Go round the central ring in this way till you've had all the picots then make a knot and sew in the ends of the thread.

Neem een draad van ca. 1 meter. De volgende ronde:Ring 2 ds + (picot eerste ring) 2 ds sluit de ring, laat een stukje draad open van ca. 1 cm. (de stukjes kale draad moeten niet allemaal precies gelijk zijn). Ga zo door tot en met de laatste picot van de eerste ring, knoop af en werk de eindjes af.


Here I am making a ring of the second round.

Hier laat ik zien hoe ik een ringetje maak in de tweede ronde.


The third round is the same as the second round, but you take a longer thread (about 1,5 meter). When you finish this round, don't clip the longer thread you need it for the back!

De derde ronde is hetzelfde als de vorige, je neemt alleen een langere draad (ca. 1,5 meter). Als je met deze ronde klaar bent, moet je de lange draad niet afknippen die heb je nodig voor de achterkant!


With the thread that is still attached to your work you will work on the backside of your stone towards the middle. Put the stone on your needle tatting and with an embroidery needle you make a kind of herring bone stitch. Go round till you reach the middle.

Met de draad die nog verbonden is aan je werk ga je aan de achterkant van de steen naar het midden toewerken. Leg de steen op de frivolité en maak met een borduurnaald een soort flanelsteek rond en rond naar het midden toe.


See how I make this stitch.

Zo maak je deze steek.


When you reach the middle, make a knot and work the end of the thread in. You could secure the knot with a little bit of glue. Finished!

Als je bij het midden bent, maak je een knoopje en hecht je het draadje af. Voor stevigheid kun je een druppeltje lijm op het knoopje doen. Klaar!Saturday, October 13, 2012

Final round Tat-Along lace mat. Laatste rondje van het kanten kleedje.

Finally done! It is by far the biggest thing I'e ever tatted with shuttles. When it was done I had so many loose threads to sew in, it was horrible. So now I am learning the Magic Thread Method. Here is a link, but on You Tube there are also very clear video's. I am tatting a bookmark and I am using this method with every loose end. It costs some time, but in the end it saves time, I think.

Eindelijk is ie af! Het is het grootste project dat ik ooit met spoeltjes heb gemaakt. Toen het klaar was moest ik ontzettend veel losse eindjes wegwerken, dat was bijzonder vervelend. Dat is de reden dat ik mezelf nu de 'Magic Thread Method' aan het aanleren ben. Hier is een link, maar op You Tube zijn ook duidelijke filmpjes te vinden. Ik werk nu aan een boekenlegger en ieder los draadje probeer ik  op die manier weg te werken. Het houdt wel op, maar aan het eind heb je dan natuurlijk weer minder te doen.


Who broke my string of pearls?

Besides tatting I also had some time for a little watercolor. Still working from Stephanie Pui-Mun Law's book Dreamscapes: Creating magical Angel, Faery & Mermaid Worlds with watercolor.
I just ordered her 2nd book, I'll show it when it arrives.

Naast frivolité heb ik nog kans gezien een aquarelletje te maken. Ik doe nog steeds oefeningen uit Stephanie Pui-Mun Law: Dreamscapes: Creating magical Angel, Faery & Mermaid Worlds with watercolor. Ik heb net haar tweede boek besteld. Als het er is zal ik het laten zien.

Saturday, October 6, 2012

3rd round lace mat Tat-Along. 3de ronde in de Frivolité-Mee van het kanten kleedje.

Finished the 3rd round of the lace mat. So now I am starting the final round. I had some trouble with finding out how to tackle this round. For help look here. I decided to make the points first and attach them while tatting the final round. Some of the points are ready. They contain uneven split rings, that sounds harder than it is. I worked them with one shuttle and a loose end of thread.

Ben klaar met de derde ronde van het kleedje in de Frivolité-Mee. Nu de laatste ronde nog. Ik zag niet meteen hoe die moest. Uitleg vind je hier. Ik besloot eerst de punten te maken en die mee te nemen bij het maken van de rest. Een paar punten heb ik al gemaakt. Ze bestaan voor het grootste deel uit ongelijke split ringen, dat lijkt moeilijker dan het is. Ik heb één spoeltje gebruikt en het andere deel van de draad los laten hangen.

                                          Points for the third round.

I just have to show you this: a tin with a zipper! A supermarket in the Netherlands has these for sale for children to put their animal pictures in. Aren't they cute?

Dit moet ik even laten zien: een blikje met een rits! Albert Heijn verkoopt ze op dit moment voor de dierenplaatjes die je nu kunt sparen. Zijn ze niet prachtig?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails